PROTECCIÓ DE DADES

La Fundació Orienta està compromesa en garantir la seguretat de la informació i salvaguardar la confidencialitat i la privacitat de les dades personals dels nostres Usuaris o qualsevol altre interessat. D’aquesta forma, la Fundació Orienta com a Responsable del Tractament tractarà en tot moment les seves dades personals d’acord amb els principis previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Des de la Fundació Orienta, en virtut de les exigències establertes per les normatives de protecció de dades citades anteriorment, s’ha designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@fundacioorienta.com) encarregat, entre altres, de les funcions següents:

  • Informar i assessorar al responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Adaptar la normativa.
  • Supervisar que es compleix la normativa.
  • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Si voleu més informació sobre les garanties i el tractament de les vostres dades personals, us podeu dirigir a la nostra Política de Privacitat