PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016),  i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, des de la Fundació Orienta s’ha designat un delegat de Protecció de dades que hi podeu contactar a través de la següent adreça de correu: dpd@fundacioorienta.com

El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:

  • Informar i assessorar al responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Adaptar la normativa.
  • Supervisar que es compleix la normativa.
  • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

atenciousuari@fundacioorienta.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Si voleu més informació sobre les garanties i el tractament de les vostres dades personals, us podeu dirigir a la nostra Política de Privacitat