POLÍTICA DE PRIVACITAT

La FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL ORIENTA desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra pàgina web la present informació en matèria de protecció de dades, en la qual us indiquem de forma transparent tota la informació sobre els tractaments que realitzarem de les seves dades personals per tal de donar compliment a les disposicions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RPGD), així com en la Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  de  dades  personals  i  garantia dels drets digitals (LOPD).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La companyia Responsable del Tractament del tractament de les vostres dades és la FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL ORIENTA (en endavant, “la Fundació Orienta”), titular del CIF G-61522017, amb domicili social a Cardenal Vidal i Barraquer, 28, 08830 – Sant Boi de Llobregat.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals i la protecció de dades en general, pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades de la Fundació Orienta a través del correu electrònic dpd@fundacioorienta.com.

TIPOLOGIA DE DADES RECOPILADES I FINALITAT DEL TRACTAMENT

Des de la Fundació Orienta recopilem únicament aquelles dades personals que vostè ens facilita a través dels canals d’interacció i comunicació de la Fundació Orienta. Les dades que podem recavar són les següents:

 • Nom i cognoms, gènere, nacionalitat, document d’identitat (DNI/NIE/Passaport) i domicili;
 • Adreça de correu electrònic, número de mòbil;
 • Dades bancàries;
 • Informació que contingui el Curriculum vitae, categoria professional, centre de treball, etc.;
 • Informació sobre el seu ús i navegació per la pàgina web (pàgina web des de la qual accedeix, capes visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, temps que ha navegat per la nostra pàgina web, etc.).
 • Qualsevol altra dada personal que ens pugui facilitar l’Usuari en posar-se en contacte amb nosaltres a través dels formularis disponibles a la pàgina web.

Les finalitats per les quals les requerim les mateixes:

 • Contacte: proporcionar un servei de contacte o atenció al client per tal de tramitar, contactar i donar resposta a les consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels mateixos.
 • Col·laboració: gestionar la seva petició de col·laboració amb la Fundació.
 • Subscripció al newsletter: enviar als usuaris comunicacions comercials per vies electròniques amb la finalitat d’estar informats de les activitats i serveis que s’ofereixen o organitzen des de la Fundació.
 • Compra: tramitar correctament la compra de revistes, llibres o papers, gestionar-ne el pagament i gestionar qualsevol incidència relacionada amb la compra realitzada.
 • Inscripció a les formacions: gestionar correctament la seva inscripció als cursos, conferències o altres tipologies de formacions organitzades des de la Fundació, així com gestionar, si escau, el seu pagament i qualsevol incidència que sorgeixi a l’efecte.
 • Registre: tramitar correctament la creació del compte de registre com a professional.

CANALS QUE UTILITZEM PER RECOLLIR LES SEVES DADES PERSONALS

A la Fundació Orienta només captem i tractem informació que vostè ens facilita a través de les següents vies:

 • Interacció amb la Fundació Orienta en fer ús del nostre servei de contacte o d’atenció al client;
 • En subscriure’s a l’enviament de les nostres comunicacions comercials;
 • En la seva petició de col·laboració o inscripció a formacions;
 • En el procés de compra;
 • En enviar-nos el seu curriculum vitae;
 • Interacció amb el lloc web i a través dels perfils corporatius de la companyia en xarxes socials;

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les seves dades personals tinguin una base que els legitimi per a dur a terme aquest tractament. Així doncs, per a tractar les seves dades de navegació ens basem en el seu consentiment exprés en acceptar la present Política de Privadesa en entrar a la nostra pàgina web, d’acord amb l’article 6.1.a) del RGPD.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a cap altra entitat, llevat que hi hagi un previ requeriment legal o una altra base que legitimi la dita comunicació. Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran transferides a cap altre país fora de l’Espai Econòmic Europeu. Qualsevol altra cessió no prevista s’informarà prèviament a les Parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals que vostè ens faciliti es tractaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides. Passat aquest termini, la Fundació Orienta conservarà les seves dades personals quan aquestes deixin de ser pertinents per les finalitats recollides, degudament bloquejades, per la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’usuari o els terminis de conservació previstos legalment. La Fundació Orienta a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

DRETS DELS INTERESSATS

Els interessats podeu exercir el dret d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al tractament, i a sol·licitar la portabilitat de les dades.

Podrà exercir els seus drets enviant la seva petició i adjuntant una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, a través de l’adreça postal indicada a l’inici de la Política de Privadesa o bé mitjançant el següent correu electrònic: dpd@fundacioorienta.com.

Els interessats també podeu retirar, en tot moment, el vostre consentiment mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

Així mateix, l’informem que, en el cas que consideri que la Fundació Orienta no ha satisfet correctament l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), dirigint-se a la seva pàgina web: https://apdcat.gencat.cat/.

SEGURETAT DE LES DADES

Des de la Fundació Orienta s’adoptaran les mesures tècniques i organitzatives necessàries, així com procediments estrictes de seguretat per assegurar un processament just i transparent de les seves dades personals, prevenir els riscos i evitar qualsevol accés no autoritzat.

Tota la informació que ens proporcioni s’emmagatzemarà en servidors segurs. Així, una vegada hàgem rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per a tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat.

De la mateixa manera, des de la Fundació Orienta ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis comptin amb estàndards de seguretat adequats per la protecció de les vostres dades personals a les quals tinguin accés.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

La Fundació Orienta es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar a present Política de Privadesa a qualsevol canvi legislatiu, jurisprudencial o d’interpretació per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La Fundació Orienta es reserva, per tant, el dret a modificar i us encoratja a revisar freqüentment aquesta política, amb l’objectiu d’estar adequadament informat.

CONTACTE

Qualsevol dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Privadesa, es pot posar en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@fundacioorienta.com.

Última versió: 20 d’abril de 2022