CERTIFICATS D’ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE

La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, estableix, en el Títol 11è, el règim fiscal aplicable a aquestes entitats i assenyala, en l’article 12, que les rendes exemptes en virtut d’aquesta llei no estaran sotmeses a cap retenció ni ingrés a compte mitjançant la corresponent acreditació en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

L’article 4 del reglamento per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, aprovat mitjançant el Reial Decreto 1270/2003, d’1 d’octubre, desenvolupa la manera d’acreditar l’exempció de l’obligació de retenir o ingressar a compte respecte de les rendes percebudes per les entitats sense afany de lucre. Segons aquest precepte, l’acreditació corresponent s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el qual consti que l’entitat ha comunicat a l’administració tributària l’opció per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en el Títol 2n de l’esmentada llei i que no hi ha renunciat. Aquest certificat haurà de fer constar el període de vigència, que s’estendrà des de la data d’emissió fins a la finalització del període impositiu en curs del sol·licitant.

En conseqüència, les entitats sense afany de lucre que hagin exercitat l’opció per al règim fiscal especial de la Llei 49/2002 mitjançant la corresponent declaració censal i no hi hagin renunciat per a l’exercici 2016, podran obtenir un certificat d’acreditació a efectes d’exclusió i obligació de retenir o ingressar a compte respecte de las rendes exemptes percebudes que tingui vigència per al pròxim període impositiu, amb independència del que puguin obtenir o hagin obtingut per al període impositiu en curs.

Per tot plegat, conjuntament amb aquesta carta us remetem el certificat d’entitat  sense afany de lucre, amb l’objectiu que pugueu aportar-lo al pagador de las rendes exemptes que percebi.

Finalment, cal recordar que, en tot cas, l’aplicació del règim fiscal especial està condicionada al compliment dels requisits establerts en la normativa vigent, que hauran de ser aprovats per l’entitat.

Esperem que aquesta informació relativa al vostre règim fiscal us resulti d’utilitat. No obstant això, si necessiteu algun aclariment, podeu trucar al telèfon 901335533 d’Informació Tributària o consultar el web www.agenciatributaria.es.

Cordialment,

AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA