CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web és titularitat de la FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL ORIENTA amb domicili social a carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 28, 08830 Sant Boi de Llobregat i titular del CIF número G-61522017 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1168, (d’ara endavant, “Fundació Orienta”).

La Fundació Orienta posa a disposició dels usuaris d’internet aquesta pàgina web amb la finalitat que aquests puguin conèixer millor a Fundació Orienta, els seus serveis i es puguin posar en contacte amb la mateixa.

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals d’ús del Lloc web (d’ara endavant, les “Condicions d’ús”) constitueixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies , el conjunt de normes que regulen l’ús del Lloc web, així com la relació entre la FUNDACIÓ ORIENTA i els Usuaris. Les presents Condicions d’Ús regulen en concret les normes a respectar i complir en l’ús del Lloc web, per això, es recomana a l’usuari llegir detingudament les presents Condicions d’Ús abans de navegar pel Lloc web.

Les presents Condicions d’Ús estaran sempre a la disposició dels Usuaris en el Lloc web en espanyol perquè puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les sempre que vulguin.

Tant les presents Condicions d’Ús, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies s’han redactat de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades, entre altres, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; i, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

ACCÉS AL LLOC WEB

En accedir al Lloc web passa a tenir la condició d’usuari (d’ara endavant, l’Usuari). L’Usuari pot navegar lliurement pel Lloc web i accedir al mateix tantes vegades com vulgui. L’accés al Lloc web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que l’Usuari hagi contractat.

En accedir al Lloc web i navegar per ell, l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a navegar pel Lloc web, així com per a comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions d’Ús.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Com a Usuari es compromet a usar el Lloc web conforme a les presents Condicions d’Ús, la bona fe i la legislació vigent. Queda terminantment prohibit qualsevol ús del Lloc web i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari. La Fundació Orienta no assumirà cap responsabilitat sobre els Usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Ús, la normativa vigent aplicable, siguin menors d’edat o hagin estat expulsats anteriorment del Lloc web.

En tot cas l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la fi d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de la Fundació Orienta.
  2. Introduir en el Lloc web o la seva xarxa, programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de la Fundació Orienta els seus proveïdors o tercers.
  3. Realitzar qualsevol mena d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent o la bona fe o que impedeixi o dificulti la correcta utilització del Lloc web o els seus continguts.
  4. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir el Lloc web o els continguts del mateix amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes excepte si l’enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal del Lloc web sense que pugui reproduir-lo de cap manera.
  5. Vincular o reproduir el Lloc web o els seus contingut des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia empresa o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
  6. Introduir o difondre en el Lloc web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

Tal com estableix la nostra Política de Privacitat, la Fundació Orienta es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb les finalitats pels quals són captats, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

Per a saber més sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, si us plau llegeixi la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

RÈGIM DE RESPONSABILITATS

L’Usuari haurà d’usar el Lloc web i els seus continguts conforme al que s’estableix en les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Lloc web o els seus continguts contraris a les presents Condicions d’Ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L’Usuari serà responsable de qualsevol mal o perjudici causat a la FUNDACIÓ ORIENTA o a tercers derivats directament o indirectament de qualsevol ús que l’Usuari faci del Lloc web o dels seus continguts contraris a les presents Condicions d’Ús, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe.

Amb l’objectiu que el Lloc web i els seus continguts estiguin accessibles per a l’Usuari de la Fundació Orienta requereix serveis proporcionats per tercers. És possible que malgrat els esforços que realitza la Fundació Orienta per a mantenir el Lloc web disponible i accessible per als Usuaris, la disponibilitat del mateix pot veure’s suspesa, interrompuda o cancel·lada per causes alienes a la Fundació Orienta. Per això, la Fundació Orienta no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc web o els seus continguts ni que aquests es trobin actualitzats o es mostrin sempre en la seva última versió. En conseqüència, la Fundació Orienta declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l’Usuari o a tercers a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió del Lloc web.

En cap cas respondrà la Fundació Orienta pels danys o perjudicis derivats a l’Usuari per causes no imputables a la Fundació Orienta com ara, a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. La FUNDACIÓ ORIENTA és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc web i el seu contingut.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no fins comercials o caràcter onerós o gratuït del Lloc web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de la Fundació Orienta.

La Fundació Orienta es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc web i el seu contingut. En cap cas i en cap concepte l’accés al Lloc web o la navegació en el mateix suposen una cessió de cap mena per part de la Fundació Orienta dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del Lloc web i el seu contingut.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través del Lloc web, garanteix a la Fundació Orienta que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual o Industrial o qualssevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre aquests.

Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través del Lloc web, cedeix gratuïtament a la Fundació Orienta drets sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

ENLLAÇOS

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de la Fundació Orienta i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap mena entre la Fundació Orienta i les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destí el Lloc web haurà de dirigir-se de manera directa a la pàgina d’inici del Lloc web mitjançant un clic a l’adreça URL de la web abastant la totalitat de la pantalla de la pàgina d’inici del Lloc web.

La Fundació Orienta no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives al Lloc web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular al Lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris en el Lloc web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents Condicions d’Ús deixaran d’estar vigents, sent les noves Condicions d’Ús les que passin a regular l’ús del Lloc web i la relació entre la Fundació Orienta i els Usuaris.

La Fundació Orienta informa els Usuaris que les presents Condicions d’Ús poden variar amb el temps. Així, la Fundació Orienta es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d’Ús quan això resulti necessari a conseqüència de canvis en el Lloc web; modificacions de la Fundació Orienta en l’àmbit societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de la Fundació Orienta o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d’Ús, la Fundació Orienta avisarà als Usuaris a la pàgina principal del Lloc web sobre aquesta circumstància amb la finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva sencera satisfacció.

ATENCIÓ A L’USUARI

La Fundació Orienta posa a la disposició dels Usuaris formularis de contacte a través del Lloc web, el telèfon de contacte (+34) 93 635 88 10, i l’adreça de correu electrònic orienta@fundacioorienta.com perquè puguin posar-se en contacte amb la Fundació Orienta per a solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.

FUR I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent a cada moment. En cas de controvèrsia, totes dues parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’Usuari segons la normativa aplicable.

GENERALITATS

En cap cas i sota la falta d’exercici dels seus drets per part de la Fundació Orienta, podrà entendre’s com una renúncia a aquests.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació d’aquestes.

En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o la no aplicabilitat pugui estendre’s en cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Última versió: 20 d’abril de 2022