DRETS I DEURES

Els drets i deures dels ciutadans/usuaris del sistema sanitari tenen el seu fonament en l’article 43 de la Constitució que reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

La nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, ha estat elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat. Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l’atenció sanitària.