PRESENTACIÓ

L’Institut TFP Barcelona es constitueix com una secció del Grup-TLP Barcelona amb l’encàrrec d’organitzar la formació específica de professionals en psicoteràpia focalitzada en la transferència (TFP), d’impulsar i coordinar els diferents estudis de recerca sobre TFP i de vetllar i garantir la qualitat de les intervencions terapèutiques en TFP dins de l’oferta assistencial del Grup-TLP Barcelona.

Són funcions concretes de l’Institut TFP Barcelona:

– Planificar i dur a terme les diferents accions formatives en TFP, des de sessions teòriques puntuals fins al curs formatiu complet necessari per a l’acreditació de terapeutes.

– Organitzar sessions de supervisió clínica de casos, que inclogui també els requeriments de freqüència i durada que estableix la ISTFP.

– Desenvolupar estudis de recerca amb l’objectiu de demostrar l’efectivitat de la TFP en els diferents nivells d’atenció.

– Organitzar la supervisió continuada de casos clínics dels diferents professionals que apliquen la psicoteràpia focalitzada en la transferència en els diferents dispositius del Grup-TLP Barcelona.

– Assessorament, consultoria i supervisions clíniques als professionals que ho sol·licitin.

Estructura organitzativa:

Per tal d’operativitzar els objectius de l’Institut TFP Barcelona, aquest s’organitza en els àmbits següents:

La formació dels professionals en psicoteràpia focalitzada en la transferència segueix els criteris establerts per la ISTFP, un programa de formació teòrica de 72 hores. A més, la supervisió continuada durant 2 anys dels temes bàsics lligats a aquesta tècnica.

L’Institut TFP Barcelona promou el desenvolupament d’estudis de recerca per tal de demostrar l’aplicabilitat i l’efectivitat d’aquesta tècnica psicoterapèutica.

L’Institut vetlla per garantir l’adequada qualitat en l’aplicació de la TFP per part dels diferents professionals.

Aquest programa de formació teòric i la preparació clínica o supervisions estaran impartits pels professionals ja acreditats com a terapeutes-supervisors per la ISTFP.