TREBALLA AMB NOSALTRES

La Fundació Orienta considera que les persones són el més important. De la seva professionalitat i dedicació depenen l’èxit i el futur de les actuacions que es porten a terme. Si desitges formar part del nostre equip, envia’ns un correu electrònic, adjunta-hi el CV i indica en quina categoria professional voldries treballar.

Contacte

Departament de Recursos Humans
c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28
T. 93 635 88 10
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Envia’ns el currículum

La Fundació Orienta com a responsable del tractament, tractarà les seves dades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la finalitat de gestionar el seu Currículum vitae per la valoració de la seva candidatura pel procés de selecció que hagi referenciat. Les seves dades es conservaran amb un termini màxim d’un any, rere el qual el seu currículum serà eliminat, llevat que es tracti d’un perfil específic, el qual es podrà conservar, previ avis, durant un màxim de tres anys. La base legitima del tractament és el seu consentiment, manifestat a través de l’enviament de les seves dades i del seu Currículum vitae. En qualsevol moment podrà retirar-lo, no obstant això, la retirada no afectarà la licitud del tractament realitzat fins el dit moment.

Té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o la portabilitat vers les seves dades dirigint-se al delegat de Protecció de dades (dpd@fundacioorienta.com), aportant en tot cas, una fotocòpia (o digitalització) del seu document d’identitat o bé document acreditatiu equivalent. D’igual forma, té dret a presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (www.apdcat.cat).