POLÍTICA DE QUALITAT

La Fundació Orienta és una institució monogràfica amb més de 40 anys d’especialització en l’atenció integral a la salut mental comunitària de nens, adolescents i famílies. Ha sigut pionera a Catalunya en aquest camp i pretén ser un punt de referència a nivell internacional. Impulsa diversos projectes de prevenció, promoció de la salut i innovació. També ofereix assistència pública en salut mental ambulatòria a infants i joves de 0 a 17 anys i, d’hospitalització parcial, a adolescents dels 12 als 18.

El model assistencial es basa en l’atenció integral, ètica i respectuosa amb les persones, el rigor científic i la innovació. Està ubicada al Baix Llobregat (Barcelona). En aquest moment, gestiona cinc centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i dos hospitals de dia per a adolescents. L’àmbit d’actuació és el Baix Llobregat, però l’entitat també atén consultes d’altres punts del territori.

Els nostres objectius són: Contribuir a la detecció precoç, prevenció en salut mental i promoció de la salut; facilitar l’apropament i la rapidesa de l’accés a l’atenció prioritzant les situacions més urgents. Vetllar pel correcte diagnòstic i l’adequació del tractament; proporcionar un tractament integral, eficient i orientat a assolir els objectius terapèutics.  Contribuir a la capacitació dels usuaris i les seves famílies amb la finalitat de que millorin la relació entre ells i disposin d’eines per afrontar la malaltia; garantir la continuïtat assistencial i la transversalitat del tractament. Mantenir informades a les persones ateses i a les famílies i promoure la seva implicació activa en l’atenció. Minimitzar els riscos inherents a la malaltia i garantir la seguretat de les persones ateses. Actuar de forma ètica i respectuosa amb les persones ateses. Garantir el confort de les persones ateses i disposar d’espais adaptats a les seves necessitats. Contribuir a l’ integració de les persones ateses en el seu entorn social. Tots aquests són elements claus per la millora dels nostres processos.

És per això pel que La Direcció General ha decidit implantar a la companyia un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001: 2015.

I es dóna a conèixer a totes les parts interessades.