Presentació

Des de 2003, i amb una periodicitat semestral, la publicació té com a objectiu prioritari aprofundir en el coneixement teòric, la investigació, la pràctica clínica i l’atenció de la salut mental als infants i adolescents. En aquest nou format, hem afegit un espai per donar veu tant als pacients com als professionals en primera persona. També vol ser un espai de difusió d’un model assistencial plural i un mitjà obert a tots els professionals i a les diferents línies d’investigació i de pensament en aquest camp.

Editada i publicada gràcies al suport del Patronat de la Fundació Orienta, aquesta revista constitueix, doncs, una clara expressió dels idearis que, des dels seus inicis, ha defensat i promogut la direcció de la Fundació Orienta.

Correu electrònic: revista@fundacioorienta.com

Facebook: www.facebook.com/revistadepsicopatologia

Països on es distribueix

Consell Directiu

Director:
Alfons Icart, Psicòleg, Psicoanalista membre de la SEP-IPA i Director de la Fundació Orienta. Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Vocals:
Montse Balcells, Psicóloga clínica i psicoterapeuta, Cap de Servei del CSMIJ Hospitalet i Coordinadora de Serveis de la Fundació Orienta.
Cayetano García-Castrillón, Médico Psiquiatra i Psicoanalista Didacta de la Sociedad Española de Psicoanálisi i de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sevilla.
Rubén D. Gualtero, Sociólogo. Ex Redactor Cap de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente. Barcelona.
Alberto Lasa, Psiquiatra, Responsable Unidad de Psiquiatría Infanto-juvenil de Uribe. Guetxo (Vizcaya).
Jorge Tizón, Psiquiatra y Neurólogo, Psicólogo y Psicoanalista (SEP-IPA). Profesor del Institut Universitari de Salut Mental de la Universitat Ramon Llull. Barcelona.
Àngels Martos, Internista, Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona.

Consell Assessor i Lector

Eulàlia Anglada (Barcelona) I
Alejandro Ávila (Madrid) I
Jordi Artigue (Barcelona) AP
Marta Biempica (Barcelona) PSM
Teresa Brouard (Bilbao) PI A AR
Natalia Calvo (Barcelona) I
Miguel Cárdenas (Barcelona) PSM
Marc Dangerfield (Barcelona) A
Sergi de Diego (Barcelona) E
Mª Dolores Domínguez (Santiago) AP
Fernando Dualde (Valencia) F
Marc Ferrer (Barcelona) I
Anna Fornós (Barcelona) AP
Míriam Fuentes (Barcelona) AR
Pablo García (Granada) F PI
Fernando González Serrano (Bilbao) A PSM
Carmen Grifoll (Barcelona) AP
Antònia Grimalt (Barcelona) PI
Laura Hernández (Barcelona) AR 1P
Guillem Homet (Barcelona) PSM
Alfons Icart (Barcelona) F
Ana Jiménez (Ciudad Real) A
Lluís Lalucat (Barcelona) PSM

José Luís Lillo (Barcelona) A
Marta Mascarell (Barcelona) 1P
Lluís Mauri (Barcelona) I
Josep Mercadal (Barcelona) I
Júlia Miralbell (Barcelona) I
Maite Miró (Barcelona) AP
Josep Moya (Barcelona) PSM SMC
Montserrat Palau (Barcelona) PI E
Fátima Pegenaute (Barcelona) PI
Carles Pérez Testor (Barcelona) I
Antonio de la Plata (Sevilla) A F AP
Roque Prego (Santander) PI PSM
Noelia Reyes (Barcelona) I
Emilio Rojo (Barcelona) 1P I
Teresa Ribalta (Barcelona) A F
Núria Ribas (Barcelona) I
Víctor Ribes (Barcelona) I
Maria Jesús Rufat (Barcelona) I
Jaume Sabrià (Barcelona) PSM
Luis San (Barcelona) AP
Eulàlia Sayrach (Barcelona) F AR
José Andrés Sánchez (Barcelona) 1P
Assumpció Soriano (Barcelona) A

Brenda Tarragona (Barcelona) A
Mercè Teixidó (Barcelona) A
Carme Tello (Barcelona) PI
Jorge Tió (Barcelona) A AR
Jordi Torner (Barcelona) PI
Llúcia Viloca (Barcelona) PI
Fernando Araos (Chile) AP 1P
Graciela Ball (Argentina) AP
Hilda Botero (Colombia) PI
Elena Castro (Chile) PI
Elisabeth Cimenti (Brasil) AP
Eduardo Jaar (Chile) AP
Clotilde Juárez (México) I
Marta Lapacó (Argentina) A F AR
María Inés Nieto (Colombia) AP
Giancarlo Rigon (Italia) A
Jani Santamaría (México) PI E AR
Dante Salatino (Argentina) I
Monica Santolalla (Argentina) PI E
Leandro Stitzman (Argentina) AP AR 1P
Carlos Tamm Lessa de Sa (Londres) AP AR
Elena Toranzo (Argentina) AP

1PEn primera persona; AAdolescencia; APAbordajes psicoterapéuticos; ARArte y Salud Mental; EInfancia y escuela; FFamilia; IInvestigación; PIPrimera Infancia; PSMPromoción y prevención de la Salud Mental; SMCSalud Mental Comunitaria e Inmigración

Redacció:

Cap de redacció: Xavier Costa
Secretària: Núria Planas
Maquetació: María José Muñoz
Promoció i difusió: Miriam Fuentes
Administració i comptabilitat: Míriam Berrio
Traducción (Iinglés, Ffrancés, ITitaliano, Pportugués, Ccatalán):
Montserrat BalcellsIT, Miguel CárdenasI, Josepa CarrerasI, Xavier CostaI, Jordi FreixasF, Mireia RamonI, Núria RibasI, Camille RiuF, Pilar TardíoF, Brenda TarragonaI, Elena VenutiIT y Montserrat ViñasP
Revisió de textos: Stela BacaluI i Servei d’Assessorament Lingüístc

Normes de publicació

Els originals podran referir-se als següents àmbits:

 • Clínic: temes de psicopatologia infantil i juvenil
 • Institucional: experiències sobre atenció ambulatòria, hospitalització total i parcial, i treball grupal
 • Interdisciplinari: aportacions des del camp de la pediatria, neurologia, ciències socials, jurídiques i pedagogia
 • Investigació: estudis i treballs d’investigació epidemiològica, psicoterapèutica i psicofarmacològica
 • Segona publicació: d’acord amb els criteris i recomanacions Vancouver, es donaran a conèixer articles o treballs ja publicats en una altra revista i/o idioma pel seu especial interès.

A més, la revista tindrà seccions independents dedicades a ressenyes bibliogràfiques i d’activitats científiques, així com cartes dels lectors.

Enviament de manuscrits

Els originals es presentaran a doble espai i tindran, en general, una extensió màxima de 35.000 caràcters (aproximadament unes 15 pàgines DIN-A4). Estaran organitzats en:

 • Pàgina del títol.
 • Títol de l’article en castellà i en anglès.
 • Nom de l’autor o autors, professió i lloc de treball de cadascun d’ells. Caldrà afegir una direcció de correu electrònic a la quals els lectors es puguin adreçar.
 • Nom de la institució o centre al qual s’atribueix el treball.
 • Renúncies, si n’hi hagués.
 • Resum en castellà i anglès de no més de 450 caràcters (unes set línies) on s’inclouran els aspectes rellevants del treball presentat, acompanyats de tres a cinc paraules clau, també en castellà i en anglès.
 • S’iniciarà a la tercera pàgina. En general, i sempre que es consideri oportú, s’organitzarà en: Introducció, Material i/o mètode, Resultats, Discussió, Conclusions, Agraïments, Notes. Les notes a peu de pàgina aniran en aquesta secció, Bibliografia, segons la normativa APA., Taules i gràfics (Es presentaran en fulls independents, numerats correlativament segons l’ordre en què apareixen al text, amb un breu títol per cadascun. En cas d’emprar abreviatures o símbols, l’explicació es col·locarà a la base de la figura o taula corresponent).

Cadascun d’aquests apartats s’iniciarà en una pàgina nova, numerada  correlativament.

Protocol de publicació

 1. Els materials rebuts seran revisats anònimament per un Comitè Lector integrat per experts en els diferents àmbits. S’informarà als autors de l’acceptació dels originals i, en el cas que s’hagin de modificar, rebran els suggeriments oportuns dels lectors.
 2. Els manuscrits acceptats se sotmetran a un procés d’edició i correcció seguint el manual d’estil de la revista. El contingut dels articles és responsabilitat exclusiva de l’autor.
 3. Pel que fa a les cartes dels lectors, s’acceptaran aquelles que tinguin com a objectiu promoure i facilitar el debat sobre els materials publicats, així com sobre aquelles qüestions referents a la salut mental. Les declaracions expressades seran únicament atribuïbles als seus autors i no reflectiran l’opinió de la revista. Les cartes no hauran de superar els 5.000 caràcters i es presentaran a doble espai i signades.
 4. Els originals s’enviaran per correu electrònic en format Word a: revista@fundacioorienta.com

Sol·licitud d’intercanvi

Amb l’objectiu d’afavorir la difusió de continguts afins amb la temàtica de la revista, la nostra política editorial ofereix la possibilitat d’intercanviar exemplars, tant en paper com en línia, amb aquelles publicacions que així ho considerin. Per portar-ho a terme, cal enviar un correu electrònic a revista@fundacioorienta.com amb les dades de la publicació que s’ofereix: institució editora, nom, direcció postal, ISSN, pàgina web i dades de contacte.